Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

2021. évi határozatok Nyomtatás

- 1/2021. (VI.30.) Kt. számú határozata A 2021. június 30. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 2/2021. (VI.30.) Kt. sz. határozata Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatok elbírálásáról

- 3/2021. (VI.30.) Kt. sz. határozata Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatok elbírálásáról

- 4/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata A 2021. július 29. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 5/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata A „2021. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat önerejéhez szükséges hitel felvételéről szóló döntésről

- 6/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021 – Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda részleges energetikai korszerűsítése és felújítása” tárgyú pályázat Támogatói okiratának elfogadása

- 7/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata Tér-Zene program támogatói okiratának elfogadásáról

- 8/2021 (VII.29.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város közvilágításának LED technológiával való korszerűsítéséről

- 9/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. ázsiós alaptőke-emeléséről és Alapszabályának módosításáról

- 10/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata Beszámoló a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2020. évben végzett tevékenységéről

- 11/2021. (VII. 29.) Kt. számú határozata A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó 2021. évi Támogató Okirat jóváhagyásáról

- 12/2021. (VII. 29.) Kt. számú határozata Köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött hulladékszállítási szerződés módosításáról

- 13/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári komplex felzárkózási program keretében „Felzárkózási fejlesztések és szolgáltatások” megvalósításáról

- 14/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata Fizioterápia ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása és a feladatellátáshoz kapcsolódó szerződés jóváhagyása

- 15/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata Nyíregyházi Tankerületi Központ lakásigénylési kérelméről

- 16/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról és a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójáról készült tájékoztatásról

- 17/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 6111 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

- 18/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata Önkormányzati tulajdonú üres lakások értékesítéséről

- 19/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata a Városi Sportcsarnok ivóvíz ellátásának biztosításáról

- 20/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata Együttműködési megállapodás megkötése Szorgalmatos Község Önkormányzatával az orvosi ügyeleti feladatok továbbszámlázása tárgyában

- 21/2021.(VII.29.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

- 22/2021.(VII.29.) Kt. sz. határozata A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról

- 23/2021. (VII. 29.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben 2021/2022-es nevelési évben indítandó óvodai maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése

- 24/2021. (VII.29.) KT. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának megalkotásához határidő hosszabbításáról

- 25/2021.(VII.29) Kt. sz. határozata A polgármester 2021. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

- 26/2021.(VII.29) Kt. sz. határozata A polgármester 2021. évi szabadság igénybevételéről

- 27/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 28/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata A Kabay János Alapítvány tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről

- 29/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesületének tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről

- 30/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárásának lezárásáról

- 31/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári III. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról

- 32/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata A ,,Város Díszpolgára” Kitüntető Cím odaítélésről

- 33/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata A ,,Város Díszpolgára” Kitüntető Cím odaítélésről

- 34/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata A ,,Város Díszpolgára” Kitüntető Cím odaítélésről

- 35/2021. (VII.29.) Kt. sz. határozata …. Tiszavasvári, Szarvas u. …. sz. alatti bérlakás bérletére vonatkozó kérelméről

- 36/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 6217 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 37/2021. (VII.29.) Kt. számú határozata … haszonbérlő önkormányzati ingatlanok vásárlása iránti kérelméről

- 38/2021. (VII. 29.) Kt. számú határozata Torma Béláné térítési díj különbözet meg nem fizetésére vonatkozó kérelme elbírálásáról

- 39/2021. (VIII.12.) Kt. számú határozata A 2021. augusztus 12. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 40/2021. (VIII.12.) Kt. számú határozata „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című BMÖGF/587-1/2021 iktatószámú Támogatói Okirat műszaki tartalmának elfogadásáról

- 41/2021. (VIII.12.) Kt. számú határozata A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződésének 3. számú módosításáról

- 42/2021. (VIII. 12.) Kt. számú határozata Vis maior támogatás igényléséről

- 43/2021. (VIII.12.) Kt. számú határozata Tulajdonosi hozzájárulás a Munkaügyi Központ felújításához

- 44/2021. (VIII.26.) Kt. számú határozata A 2021. augusztus 26. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 45/2021. (VIII.26.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 579/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról

- 46/2021. (VIII.26.) Kt. számú határozata Közösségi Ház egy részének bérbeadása népkonyha szolgáltatás megvalósítása céljából

- 47/2021. (VIII.26.) Kt. számú határozata A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében a Városi Piac működésében történő változásokról

- 48/2021. (VIII.26.) Kt. számú határozata Pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című támogatására

- 49/20201. (IX.15.) Kt. számú határozata A 2021. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 50/2021. (IX.15.) Kt. számú határozata A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény második alkalommal történő benyújtásáról

- 51/2021 (IX.15.) Kt. számú határozata a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozásról

- 52/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata A 2021. szeptember 30. napján megtartott képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 53/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata A 11/2020. önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és rendezési terv módosításáról 

- 54/2021.(IX.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról 

- 55/2021. (IX.30.) Kt. sz. határozata Volosinóczki Béla képviselő kizárása döntéshozatalból

- 56/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata Az „Fizikoterápiás feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményének megállapításáról

- 57/2021. (IX. 30.) Kt. számú határozata Az Esélytér Intézményfenntartóval gyermekétkeztetési feladatok ellátására kötött megállapodás megszüntetéséről, a gyermekétkeztetés biztosításáról

- 58/2021. (IX. 30.) Kt. számú határozata A fogyatékos személyek otthona támogató okirata módosítása jóváhagyásáról

- 59/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata A térfigyelő kamerarendszer bővítésének megvalósításáról szóló BMÖGF/921-1/2019 iktatószámú Támogatói Okirat 1. és 2. módosításának utólagos elfogadásáról

- 60/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 61/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata A Rojkó-Med Kft. bérleti szerződésének módosítása a járóbeteg szakellátás biztosítása érdekében

- 62/2021. (IX.30.) Kt. sz. határozata Balázsi Csilla képviselő kizárása döntéshozatalból

- 63/2021. (IX. 30.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Bölcsőde érdekképviseleti fóruma fenntartói tagjának kijelöléséről

- 64/2021. (IX. 30.) Kt. számú határozata A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központban történt ellenőrzések eredményeiről

- 65/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról

- 66/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata A víziközmű rendszer 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

- 67/2021. (IX.30) Kt. számú határozata (mely egyben a 15/2021.(IX.30.) számú alapítói határozatnak minősül) A TIVA-Szolg Nonprofit Kft-vel kötött használat jogának alapításáról szóló szerződés módosításáról

- 68/2021. (IX.30) Kt. számú határozata (egyben a 16/2021. (IX.30.) számú alapítói határozatnak minősül) a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

- 69/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata Tájékoztató a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. működésével kapcsolatos eljárásról

- 70/2021. (IX. 30.) Kt. számú határozata Beszámoló a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2020/2021. tanévben végzett szakmai tevékenységéről

- 71/2021. (IX. 30.) Kt. számú határozata Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2020/2021-es nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2021/2022-es nevelési év előkészületeiről

- 72/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Kábítószer Egyeztető Fórum támogatási kérelmének utólagos elfogadásáról

- 73/2021. (IX. 30.) Kt. számú határozata „A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021” pályázat benyújtásáról

- 74/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Széles u. 1. sz. alatti Közösségi Ház használatára kötött szerződések utólagos jóváhagyásáról

- 75/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata a Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 0134/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonba vételéről

- 76/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 6111 és 5897/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

- 77/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 78/2021. (IX.30.) Kt. sz. határozata Volosinóczki Béla képviselő kizárása döntéshozatalból

- 79/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata Fizikoterápiás feladatok ellátása érdekében feladatellátási szerződés megkötése

- 80/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata a Nyíregyházi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 3. számú módosítása

- 81/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata Erdős Csaba haszonbérlővel kötött bérleti szerződés módosításáról

- 82/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata Szabó Gyuláné bérlő Tiszavasvári, Ady E. u. 10. 3/1. szám alatti bérlakás értékesítésére vonatkozó kérelméről

- 83/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata Veres István Attila Tiszavasvári, Vasvári P. u. 115. sz. alatti lakossal önkormányzati ingatlanokra kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 84/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. I. lph. 4/10. szám alatti önkormányzati lakás értékesítéséről

- 85/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. 2/5. szám alatti önkormányzati lakás értékesítéséről

- 86/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Szabó Magda u. 18. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról

- 87/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kodály Z. u. 7. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról

- 88/2021. (IX. 30.) Kt. számú határozata Tájékoztatás a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ ellen érkezett panasz kivizsgálásáról

- 89/20201. (X.19) Kt. számú határozata A 2021. október 19. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 90/2021. (X.19.) Kt. számú határozata A 28/2021.(II.15.) PM. számú határozat 1. számú módosításáról

- 91/2021. (X.19.) Kt. számú határozata Az “Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 2. közbeszerzési eljárásának lezárásáról

- 92/2021. (X.19.) Kt. számú határozata Az “Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 3. közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról

- 93/2021. (X.19.) Kt. számú határozata A Városi Sportcsarnok vis maior pályázatához kapcsolódó BMVIS/197-1/2021 iktatószámú előleg Támogatói Okirat utólagos elfogadásáról

- 94/2021.(X.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2022. évben biztosítandó folyószámla-hitelkeret igénybevételének kezdeményezéséről

- 95/2021. (X.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári város közvilágítása korszerűsítéséhez szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

- 96/2021. (X.19.) Kt. számú határozata Az EKIK és a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület között létrejött bérleti szerződés utólagos jóváhagyásáról

- 97/2021. (X.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye az iskolák felvételi körzethatárairól

- 98/2021. (X.19.) számú határozat Polgármesterre vonatkozó cafetéria szabályzat elfogadásáról

- 99/2021. (X. 19.) Kt. számú határozata Tájékoztatás a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központban végzett fenntartói ellenőrzésről

- 100/2021. (X.19.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 0356 és 0364/6 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról

- 101/2021. (X.19.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. I. lph. 4/10. és a II. lph. 2/5. sz. alatti önkormányzati bérlakások értékesítésére kötendő adásvételi szerződések jóváhagyásáról

- 102/2021. (XI.5.) Kt. számú határozata A 2021. november 5. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 103/2021. (XI.5.) Kt. számú határozata Tiszavasvári város közvilágítása LED-del történő korszerűsítéséhez szükséges hitel felvételéről szóló döntésről

- 104/2021. (XI.5.) Kt. számú határozata Az önkormányzat 2022-2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei és saját bevételei bemutatásáról szóló 28/2021.(II.15.) PM számú határozat 2. számú módosításáról

- 105/2021. (XI.5.) Kt. számú határozata A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat műszaki szakmai tartalmának módosítása iránti, valamint költségnövekmény iránti kérelem benyújtásáról

- 106/2021. (XI.15.) Kt. számú határozata A 2021. november 15. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 107/2021. (XI.15.) Kt. számú határozata A víziközmű szolgáltatással kapcsolatban meghozandó döntésekről

- 108/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata A 2021. november 29. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 109/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata Komplex felzárkózási program megvalósítása kapcsán felmerülő beruházás/felújítás kiadásaira kiadott BM/3017-13/2021 iktatószámú Támogatói Okirat elfogadásáról

- 110/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata A temetői díjtételek felülvizsgálatáról

- 111/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzet betöltésére vonatkozó felhívásról

- 112/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzet ellátása érdekében kötendő feladatellátási szerződés megkötéséről

- 113/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról (mely egyben a 17/2021. (XI. 29.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 114/2021. (XI.29) Kt. számú határozata A TIVA-Szolg Nonprofit Kft-vel kötött használat jogának alapításáról szóló szerződés módosításáról

- 115/2021. (IX.29.) Kt. számú Határozata Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 19/2021. (IX.29.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 116/2021.(IX.29.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Közigazgatási Szerződés megkötéséről

- 117/2021.(IX.29.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Közigazgatási Szerződés megkötéséről

- 118/2021. (XI. 29.) Kt. számú határozata Köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött hulladékszállítási szerződés módosításáról

- 119/2021. (XI.29.) Kt. sz. határozata „Belterületi út- és járdafejlesztés, egészségügyi központ felújítása, sportpályák építése” című pályázat, BMÖGF/709-4/2021 iktatószámú Támogatói okirat módosításának elfogadása

- 120/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata A TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződésének 1. módosításának utólagos elfogadásáról

- 121/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című támogatásból megvalósuló belvíz- és csapadékvíz-elvezetés tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 122/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata A víziközmű rendszer 2022-2036. évi módosított gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

- 123/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata A Városi Sportcsarnok vis maior pályázatához kapcsolódó BMVIS/272-1/2021 iktatószámú Támogatói Okirat utólagos elfogadásáról

- 124/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 3 hrsz-ú ingatlan (Munkaügyi Központ) értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat megerősítése

- 125/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása program keretén belül egyedi támogatási kérelem benyújtása a 2022. évi Térzene pályázatra

- 126/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata Az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 5897/8 és 5897/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

- 127/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata a Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 18 hrsz-ú ingatlan járda részének tulajdonba vételéről

- 128/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata Az önkormányzati lakások, nem lakás célú helyiségek és bérbe adott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról

- 129/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 0356 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról hozott döntés módosításáról

- 130/2021. (XI. 29.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata szükségességéről

- 131/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 132/2021. (XI.29.) Kt. sz. határozata dr. Kiss Krisztián képviselő kizárása döntéshozatalból

- 133/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata Önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról

- 134/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Ady E. u. 10. 3/1. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 135/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata Dudás Béla bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 2. 2/3. szám alatti bérlakás értékesítésére vonatkozó kérelméről

- 136/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata Balogh Erzsébet Tiszavasvári, Gépállomás u. 18/6. sz. alatti bérlakásra szóló bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról

- 137/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata Fekete Gabriella Tiszavasvári, Szilágyi u. 3. sz. alatti bérlakásra szóló bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról

- 138/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata Poczkodi Ferencné Tiszavasvári, Széchenyi u. 18. sz. alatti bérlakásra szóló bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról

- 139/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata Csonka Krisztián bérlő bérleti díj módosítására vonatkozó kérelméről

- 140/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata Bohács Sándorné Tiszavasvári, Ady E. u. 14. 2/3. sz. alatti bérlő bérlakásban lévő gázkazán cseréjére vonatkozó bérbeszámítási kérelméről

- 141/2021. (XI.29.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 5897/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése érdekében ismételt felhívás kiírásáról

- 142/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata A 2021. december 16. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 143/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata Komplex felzárkózási program keretében szakmai program megvalósítására kiadott Támogatói Okirat elfogadásáról

- 144/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város közvilágításának LED-es technológiával való korszerűsítéséhez és bővítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 145/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata Belső ellenőri feladatok ellátásáról

- 146/2021. (XII. 16.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervéről

- 147/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata A 2022. évi közfoglalkoztatási javaslatról

- 148/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi likviditási hitelkeret igénybevételéről

- 149/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata Tiszavasvári város közvilágítása LED-del történő korszerűsítéséhez biztosítandó hitelhez szükséges ingatlanfedezet felajánlásáról

- 150/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról

- 151/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata TOP_Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázat benyújtásáról

- 152/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata TOP_Plusz-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat benyújtásáról

- 153/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár alapító okiratának módosításáról

- 154/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata A Munkaügyi Központ értékesítéséhez szükséges nyilatkozat megadásáról

- 155/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról (mely egyben a 20/2021. (XII.16.) alapítói határozatnak minősül)

- 156/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi ülésterve

- 157/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2021. december 23-ai, valamint 2021. december 27-31. közötti ügyfélfogadás rendjének elfogadásáról

- 158/2021. (XII. 16.) Kt. számú határozata A polgármester 2021. évi szabadság igénybevételéről

- 159/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázat benyújtásáról

- 160/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata A “Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat 2. közbeszerzési eljárásának lezárásáról

- 161/2021. (XII.16.) Kt. számú Határozata az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár decemberi nyitva tartásáról

- 162/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról (mely egyben 21/2021. (XII.16.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 163/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata „Tiszavasvári Városért” Kitüntető Díj odaítélésről

- 164/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata „Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díj odaítélésről

- 165/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata ,,Kabay János” Vállalkozói Díj odaítélésről

- 166/2021. (XII.16.) Kt. sz. határozata Ráduly Zsolt képviselő kizárása döntéshozatalból

- 167/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata Önkormányzati képviselőkre vonatkozó tájékoztatásról

- 168/2021. (XII.16.) Kt. sz. határozata Szurkos Szilvia képviselő kizárása döntéshozatalból

- 169/2021. (XII.16.) Kt. számú határozata Önkormányzati képviselőkre vonatkozó tájékoztatásról

 

 

 
 

Advertisement