Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

Hírek »
Állásajánlat: Igazgató (magasabb vezető) Nyomtatás

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a „Pedagógusok új életpályájáról” szóló 2023. évi LII. törvény 37. § alapján
pályázatot hirdet

a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
Igazgató (magasabb vezető)
beosztás betöltésére


Munkáltató: Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

(Munkáltatói jogkörgyakorló – ha a magasabb vezetői beosztással történő megbízáshoz köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítése is szükséges: kinevezési jogkör gyakorló: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, képviseli: Szőke Zoltán polgármester)

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Betöltendő köznevelési foglalkoztatotti munkakör: óvodapedagógus

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, Heti 40 óra

Vezetői beosztás megnevezése: igazgató

A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartamra szól.

Magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2024. augusztus 16.

Magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2029. augusztus 15.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.

A magasabb vezetői megbízással járó köznevelési foglalkoztatotti munkaköre és a munkakörbe tartozó lényeges feladatok a pályázó iskolai végzettségének, szakképesítésének függvényében kerülnek megállapításra.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységének irányítása, az intézményegységek (Fülemüle Természetvédő Óvoda, Minimanó Óvoda, Lurkó-Kuckó Óvoda, Varázsceruza Óvoda) munkájának koordinálása, jogszerű működésének biztosítása, az ehhez kapcsolódó gazdálkodási, igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.


Illetmény és a kapcsolódó juttatások meghatározásának elvei:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (továbbiakban: Púétv.), valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései, valamint a Képviselő-testület által az adott magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltétel:
• az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
• 18. életév betöltése;
• cselekvőképesség, a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt;
• büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem állnak fenn a Púétv. 27.§ (1)-(5) bekezdések szerinti büntetőjogi kizáró okok;
• a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg köznevelési foglalkoztatotti munkakörbe kinevezhető;
• a pályázóval szemben a Púétv. 74. § (1) és (2) bekezdésekben foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn;
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
• sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• 1-3 év hasonló munkakörben szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz;
• az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program;
• végzettséget igazoló bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat másolata;
• előnyt jelentő feltétel fennállása esetén a vezetői gyakorlat igazolását alátámasztó dokumentum;
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely szerint a pályázóval szemben nem állnak fenn a Púétv. 27.§ (1)-(5) bekezdések szerinti büntetőjogi kizáró okok;
• nyilatkozat arról, hogy a – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását, illetve nyilvános ülés esetén a személyes adatainak zártan történő kezelését;
• a pályázó hozzájárulását ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;
• nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
• nyilatkozat a Púétv. 74. § (1) és (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségről;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusszal rendelkezik;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
• nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását;
• nyilatkozat, hogy pályázó tudomásul veszi és vállalja, hogy határozatlan időre szóló jogviszonyba kell állnia

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama: a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén –a Púétv. 41/A. § (1) bekezdése alapján – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2024. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 14.

Szakmai véleményezési határidő: 2024. július 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző nyújt, a 42/520-500-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/6784/2024. valamint a vezetői beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a pályázat előkészítője – Tiszavasvári Város Jegyzője – által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejét követő 21 napon belül, majd a bizottság írásbeli véleményezését követően Tiszavasvári Város Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából azon pályázót, akinek a pályázata érvénytelen (különösen: aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja, vagy hiányosan csatolja, aki határidőn túl nyújtja be, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány nem a feltüntetett jogszabályi hivatkozás által lett beadva, aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát).
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok esetén is indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek fogad el. Az érvénytelen pályázatot benyújtókat, valamint a nem nyertes pályázókat e-mailben és levélben értesítjük, a beküldött pályázati anyag egyidejű visszaküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: A véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2024. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.kozszolgallas.ksz.gov.hu – 2024. május 15-én való megjelenéssel
• Tiszavasvári Város Honlapja – 2024. május 10.
• Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján való kifüggesztés – 2024. május 10.
Amennyiben a www.kozszolgallas.ksz.gov.hu oldalon való közzététel során rendszerüzemeltetési hiba, akadályoztatás lépne fel, úgy a pályáztató fenn tartja a közzététel idejének módosítási jogát a megjelölt időpontokhoz képest haladéktalanul.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet. 

Advertisement