Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

Tiszavasvári Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Nyomtatás

Közérdekű adatok

1. I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. Hivatalos név (teljes név)

 

Tiszavasvári Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata


 
         
 

2. Székhely

 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

         
 

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

 
         
 

4. Telefonszám

 

+36-42/520-500

 
         
 

5. Elnök elérhetősége

 

+36-30-2751670

 
         
 

6. Központi elektronikus levélcím

 

tvruszinonk@tiszavasvari.hu

 
         
 

7. A honlap URL-je

 

https://tiszavasvari.hu/

 
         
 

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

 

Titkárság
Tel: +36-42-520-500

Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Email: tvruszinonk@tiszavasvari.hu

 
         
 

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

 

Balogh István RNÖ elnök

 
         
 

10. Az ügyfélfogadás rendje

 

 

 
     
             

 

 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

 

SZMSZ

 
     

 

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 

Képviselő testületi tagok:

Balogh István RNÖ elnök

Csomós Józsefné RNÖ elnökhelyettes

Juhász László Tiborné RNÖ képviselő

 
         
 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 

Nem releváns

 
     

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 

I. Közzétételi egység: A szerv alárendeltségében működő szervek

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

 

Nincs

 
         
 

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

 

Nincs

 
         
 

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme),
ügyfélfogadásának rendje

 

Lásd az 1. pontot

 
     

1.3. Gazdálkodó szervezetek

 

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

 

Nincs

 
         
 

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

 

Nincs

 
         
 

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

 

Nincs

 
         
 

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

Nincs

 
     

1.4. Közalapítványok

 

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

 

Nincs

 
         
 

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

 

Nincs

 
         
 

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 

Nincs

 
     

1.5. Lapok

 

I. Közzétételi egység: Lapok

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 

Nincs

 
         
 

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

 

Nincs

 
         
 

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

 

Nincs

 
     

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

I. Közzétételi egység: Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

 
         
 

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

 
     

1.7. Költségvetési szervek

 

Költségvetési szervek

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

 

Nincs

 
         
 

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

 

Nincs

 
     

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

 

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

SZMSZ

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

 
         
 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és
angol nyelven

 

Nem országos illetőségű

 
         
 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 

Nem releváns

 
     

 

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

 

Nem releváns

 
         
 

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe

 

Nem releváns

 
         
 

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

 

Nem releváns

 
         
 

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 

Nem releváns

 
         
 

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 

Nem releváns

 
         
 

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

 

Nem releváns

 
         
 

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

 

Nem releváns

 
         
 

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

 

Nem releváns

 
         
 

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

 

Nem releváns

 
         
 

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

Nem releváns

 
     

 

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

 

Nem releváns

 
         
 

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 

Nem releváns

 
         
 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

 

Nem releváns

 
         
 

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 

Nem releváns

 
     

 

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

 

Nem releváns

 
         
 

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 

Nem releváns

 
         
 

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 

Nem releváns

 
         
 

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 

Nem releváns

 
     

 

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 

Nem releváns

 
         
 

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

 

Nem releváns

 
         
 

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

 

Nem releváns

 
         
 

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 

Nem releváns

 
     

 

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

 

SZMSZ

 
         
 

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

 

SZMSZ

 
         
 

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

 

SZMSZ

 
         
 

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

 
         
 

5. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések.

 

Képviselő-testületi előterjesztések

 
     

 

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

 

Képviselő-testületi és bizottsági határozatok

 
         
 

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

 

Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei

 
         
 

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

 

Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei

 
         
 

4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

 

Nem releváns

 
         
 

5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

 

Nem releváns

 
     

 

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

 

Nem releváns

 
     

 

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

Nem releváns

 
     

 

 

X. Közzétételi egység: Közérdekû adatok igénylése

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 

 

 
         
 

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 

Nem releváns

 
         
 

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

Nem releváns

 
         
 

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

Nem releváns

 
         
 

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

Nem releváns

 
         
 

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

Nem releváns

 
         
 

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

Nem releváns

 
     

 

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

 

Nem releváns

 
         
 

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 

Nem releváns

 
     

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

     
     

 

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános
megállapításai

 

Nem releváns

 
     

 

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

Nem releváns

 
     

 

 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

Nem releváns

 
     

 

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

Nem releváns

 
     

3.2. Költségvetések, beszámolók

 

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések, Számviteli beszámolók

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
2. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 

Önkormányzati költségvetési beszámoló


Költségvetés és zárszámadás összefoglaló beszámolói

 
     

3.3. Költségvetések, beszámolók

 

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 

Nem releváns

 
         
 

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

 

Nem releváns

 
         
 

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Nem releváns

 
     

 

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

 

Nem releváns

 
         
 

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

 

Nem releváns

 
         
 

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

 

Nem releváns

 
         
 

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 

Nem releváns

 
     

 

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

 

Nem releváns

 
     

 

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

Nem releváns

 
     

 

 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

 
 

A) Adat tartalma

 

B) Adat megnevezése

 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó
kifizetések címzettjei

 

Nem releváns

 
     

 

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

 
 

A) Adat tartalma

 

B) Adat megnevezése

 
 

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

Nem releváns

 
     

 

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 
 

A) Adat megnevezése

 

B) Adat tartalma

 
 

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 

 

 

 

Advertisement